| | | AAA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie
i Przedszkole "Miś"
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO NASZEJ SZKOŁY I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO "MIŚ"

PUNKT PRZEDSZKOLNY "MIŚ" W OWADOWIE

 

Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego

w Punkcie Przedszkolnym „Miś” w Owadowie

 

I Postanowienia ogólne

§ I

1. Ustalona nazwa używana przez punkt przedszkolny brzmi: Punkt Przedszkolny „Miś” w Owadowie

2. Punkt przedszkolny „Miś” w Owadowie  ma siedzibę w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie, Owadów 130, 26-631 Jastrzębia.

3. Punkt przedszkolny prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Owadów – Wieś z Przyszłością” – siedziba Owadów 130, zwanym dalej Organem Prowadzącym.

4. Podstawą prawną działania punktu przedszkolnego jest:

a. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

b. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009r.   w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2009r. Nr 83, poz. 693).

c. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego     w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz.17).

d. niniejszy Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym „Miś” w Owadowie

 

II Cele i zadania punktu przedszkolnego

§ II

Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa

oświatowego, w szczególności:

1. Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka.

2. Zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji  i bezpieczeństwa.

3. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

4. Współdziała z rodzicami/ prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję

doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

a. pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

b. udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,

c. uzgadnia wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w punkcie przedszkolnym.

5. Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym oraz przez działania artystyczne.

6. Wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

7. Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

8. Udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Tworzy warunki do wczesnej nauki języków obcych.

10. Dba o właściwy rozwój emocjonalny dzieci oraz kształtuje właściwe postawy psychospołeczne.

§ III

Wynikające z powyższych celów zadania punkt przedszkolny realizuje  w ramach następujących obszarów:

1. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

2. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.

3. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.

4. Rozwijanie wrażliwości moralnej.

5. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym  i technicznym.

6. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej  i wyrażania własnych myśli i przeżyć.

7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.

8. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§ IV

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

1. Dobrem dziecka.

2. Koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

 

III Organizacja pracy punktu przedszkolnego

§ V

1. Punkt przedszkolny pracuje cały rok kalendarzowy, wyłączając ustalone przerwy świąteczne, ferie letnie oraz dni ustawowo wolne od pracy. 

2. Przerwy w pracy punktu przedszkolnego wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych.

3. Dzienny wymiar pracy, od poniedziałku do piątku, wynosi 5 godz. (tj. od 8:00 do 13:00).

4. Organizację dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Organ Prowadzący punkt przedszkolny. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych MEN oraz oczekiwań rodziców.

5. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci oraz właściwe zachowanie proporcji czasowej między formami proponowanymi prze nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci, zapewniający dzieciom pobyt na powietrzu (w miarę sprzyjających warunków pogodowych).

6. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wynosi minimum 3 godziny dziennie.

7. Podstawową jednostką organizacyjną punktu przedszkolnego jest jedna grupa złożona z dzieci w wieku 3-4 lat.

8. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25.

9. Liczba miejsc w punkcie przedszkolnym wynosi 25.

10. Do realizacji celów punkt przedszkolny posiada:

a. salę dydaktyczną do zajęć z wyposażeniem przystosowanym do wieku dziecka,

b. jedną łazienkę dla dzieci i jedną dla personelu,

c. szatnię dla dzieci,

d. aneks kuchenny dla personelu

e. pomieszczenie socjalne personelu

f. plac zabaw

 

IV Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

w punkcie przedszkolnym

§ VI

1. Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat. Za zgodą organu prowadzącego jest możliwość przyjęcia dziecka, które nie ukończyło 3 lat, ale ma ukończone 2,5 roku.

2. Liczba miejsc w punkcie przedszkolnym ustalana jest zgodnie z normami przeciwpożarowymi oraz sanitarnym i wynosi 25 dzieci.

3. Rekrutacja do punktu ogłaszna jest w lutym.

4. Przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego następuje na podstawie rozmowy z Rodzicami (opiekunami prawnymi), po  zgłoszeniu dziecka na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka, podpisanej przez co najmniej jednego z Rodziców (opiekuna prawnego) zgłaszanego dziecka.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów do punktu przekracza liczbę miejsc, pierwszeństwo mają dzieci czteroletnie ze względu na najbliższy termin rozpoczęcia edukacji i potrzebę adaptacji do edukacji w systemie szkolnym.

 

V Prawa i obowiązki wychowanków punktu przedszkolnego

§ VII

1. Wychowankowie mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego projektu.

2. Dziecko ma prawo do:

a. pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości, winno wzrastać w poczuciu miłości i zrozumienia,

b. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

c. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, zaniedbania oraz do ochrony w poszanowaniu jego godności osobistej,

d. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo dydaktycznym.

3. Do obowiązków dziecka w szczególności należą:

a. szanowanie kolegów i koleżanek oraz wytworów ich pracy,

b. słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela,

c. przestrzeganie ustalonych zasad w grupie,

d. okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom,

e. szanowanie poglądów i przekonań innych osób,

f. troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń punktu, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci,

g. staranność o utrzymanie czystości i porządku na terenie punktu

h. zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji.

 

 

VI Organ prowadzący może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy:

§ VII

1. Dziecko może zostać skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku, gdy:

a. Dziecko nie uczęszcza do punktu przedszkolnego dłużej niż miesiąc.

b. Zachowanie dziecka powoduje zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków punktu przedszkolnego;

c. Rodzice / Opiekunowie zataili informację o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia prawidłowy proces wychowawczo-dydaktyczny;

d. Nastąpi brak współpracy pomiędzy Rodzicami / Opiekunami a personelem dydaktycznym punktu przedszkolnego w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych.

2. W miejsce skreślonego wychowanka do punktu zapisywane jest kolejne dziecko oczekujące na liście rezerwowej.

 

VII Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:

§ VIII

1. Dziecko przebywające w punkcie jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.

2. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

3. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne.

4. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

5. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie organu prowadzącego i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.

6. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

7. W punkcie nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

8. Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka ponoszą rodzice dziecka(opiekunów prawnych).

9. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.

10. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.

11. Sprzęt w lokalu, w którym mieści się punkt przedszkolny jest bezpieczny i dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci.

12. Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela i odbierane od pracownika punktu, przez co najmniej jednego z Rodziców      (opiekunów prawnych) dziecka lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka. Upoważniona osoba do odbioru dziecka winna być pełnoletnia oraz trzeźwa, w przypadku upoważnienia niepełnoletniego rodzeństwa odpowiedzialność ponosi rodzic. Upoważnienie wystawia, co najmniej jeden z Rodziców(opiekunów prawnych)dziecka na piśmie z własnoręcznymi podpisami obojga Rodziców ( opiekunów prawnych), które to upoważnienie zawiera:

a. wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej;

b. wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dowodu, jego numer i seria), którym osoba upoważniona będzie się posługiwać podczas odbioru dziecka;

c. podpisy rodziców (opiekunów prawnych). 

 

VIII Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza

zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego

§ IX

1. Na terenie punktu na życzenie rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia.

2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru nauczycielki i rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez organ prowadzący.

4. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

 

IX Zakres zadań nauczycielek prowadzących zajęcia    w punkcie przedszkolnym

§ X

1. Współdziałanie z rodzicami/opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/opiekunów do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w punkcie oraz uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.

2. Umożliwienie rodzicom/opiekunom brania czynnego udziału w życiu placówki.

3. Prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom/opiekunom w zakresie pracy z dziećmi, organizowanie w tym celu zebrań grupowych, zajęć otwartych z rodzicami oraz spotkań indywidualnych.

4. Przygotowanie wystawki twórczości plastycznej dzieci, co najmniej raz w miesiącu.

5. Zachowania właściwej jakości pracy wychowawczo – dydaktycznej poprzez: opracowywanie miesięcznych planów pracy i wychowania, realizację programu wychowania przedszkolnego przyjętego do realizacji w punkcie, planowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz jej realizację i wysoką jakość, informowanie o postępach i problemach dzieci rodziców/opiekunów.

6. Zapewnienie dzieciom poczucia pełnego bezpieczeństwa poprzez: uwypuklenie w tematyce zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu w punkcie, reagowanie na wszelkie naruszenia przez dzieci zasad wychowania w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów, zwrotów, wulgarne gesty, wytwarzanie w punkcie rodzinnej atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci.

7. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie   i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

8. Dokumentowanie przebiegu pracy punktu w dzienniku zajęć.

9. Współpracowanie ze specjalistami świadczącymi dzieciom i ich rodzicom/opiekunom pomoc psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczną.

 

§ XI Nauczyciele mają prawo do:

1. Szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci.

2. Współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego  i swobody wyboru metod realizacji programu.

3. Jawnej i motywującej oceny własnej pracy.

4. Pogłębiania wiedzy pedagogicznej, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

5. Wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

 

IX Rodzice

§ XII Rodzice - Prawa i Obowiązki

1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek przestrzegać zawartą      z punktem przedszkolnym umowę cywilno-prawną, o jakiej mowa w § VI ust.4 niniejszego Projektu Organizacji Wychowania Przedszkolnego.

2. Formą współpracy punktu z Rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka są zebrania grupowe, konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem Punktu Przedszkolnego „Miś” w Owadowie  lub nauczycielem dziecka.

3. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek informowania o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym.

4. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek uczestniczenia w tzw. „Zebraniach z Rodzicami” organizowanymi przez wychowawców grupy lub Dyrektora oraz śledzić bieżące informacje na tablicy ogłoszeń dla Rodziców.

5. Obowiązkiem Rodziców jest terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym w wysokości i na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.

6. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek przestrzegać Projektu Organizacji Wychowania Przedszkolnego.

7. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek współdziałać  i współpracować z nauczycielami, z organami punktu przedszkolnego i innymi Rodzicami.

§ XIII Prawa Rodziców

1. Rodzice mają prawo do:

a. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego w danej grupie;

b. uzyskiwania na bieżąco informacji o postępach edukacyjnych dziecka;

c. udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez punkt przedszkolny;

d. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

e. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków  z obserwacji pracy punktu przedszkolnego.

X Postanowienia końcowe

§ XIV

1. Punkt przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie  z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej punktu przedszkolnego określają odrębne przepisy.

3. Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

a. nauczycieli;

b. Rodziców / Opiekunów;

c. pracowników punktu przedszkolnego.

Dla zapewnienia znajomości projektu organizacji punktu przedszkolnego przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

-  Publikację projektu na stronie internetowej punktu;

-  Udostępnienie zainteresowanym projektu przez organ prowadzący.

                                                                 

 

                                                         

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie do 2017 r była  Partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.

Ze środków uzyskanych w ramach akcji 1% zakupiono:

w 2014r. – za kwotę 4 973zł: projektor krótkoogniskowy, ekran, stojak do map, uchwyt sufitowy, radioodtwarzacze i laptop.

w 2012r. – za kwotę 11 540zł: karuzelę, tablicę interaktywną z oprogramowaniem ze stojakiem, zestaw komputerowy.

w 2010r. – za kwotę 10 250zł: sprzęt komputerowy.

W 2009r.  – za kwotę 9968,11 zł: 5 zestawów komputerowych

w 2008r. – za kwotę 7 738,19zł: projektor multimedialny, ekran do projektora, notebook oraz pomoce naukowe.