| | | AAA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie
i Przedszkole "Miś"
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO NASZEJ SZKOŁY I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO "MIŚ"

Dane teleadresowe

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie

szkoła podstawowa

mazowieckie

radomski

Jastrzębia

Owadów 130

Owadów

26-631

48/ 377 30 43
691 822 653
48/ 377 30 43
sekretariat@nspowadow.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie jest wiejską, ale nowoczesną szkołą. Dobra baza szkoły i niewielka liczebność klas pozwalają na pracę w przyjaznej, prawie rodzinnej atmosferze; na traktowanie każdego ucznia indywidualnie, ułatwiając jego wszechstronny i harmonijny rozwój. Działania te są zgodne z myślą przewodnią szkoły: „Jesteśmy szkołą otwartą i przyjazną”.
Misją naszej szkoły jest wychowanie i wykształcenie młodego człowieka w taki sposób i w takim kierunku, aby umiał on sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, jakie niesie ze sobą XXI wiek, wychowanie w duchu tolerancji i otwartości.

Niepubliczną Szkołę Podstawową w Owadowie widzimy jako miejsce bezpieczne, sprzyjające dziecku. Społeczność szkolna ma być nie tylko instytucją, ale także wspólnotą nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników. Nauka i praca odbywa się w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia. Szkoła dąży do tego, aby jej działania wychowawcze były spójne z wychowaniem domowym. Podstawowym zadaniem szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów do odpowiedzialności za siebie i za innych. Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz predyspozycjami tak, aby rozwijając sprawności intelektualne, talenty i umiejętności byli oni przygotowani do pracy i życia w społeczeństwie.

Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego
w Punkcie Przedszkolnym „Miś” w Owadowie

I Postanowienia ogólne
§ I
1. Ustalona nazwa używana przez punkt przedszkolny brzmi: Punkt Przedszkolny „Miś” w Owadowie
2. Punkt przedszkolny „Miś” w Owadowie ma siedzibę w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie, Owadów 130, 26-631 Jastrzębia.
3. Punkt przedszkolny prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Owadów – Wieś z Przyszłością” – siedziba Owadów 130, zwanym dalej Organem Prowadzącym.
4. Podstawą prawną działania punktu przedszkolnego jest:
a. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
b. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2009r. Nr 83, poz. 693).
c. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz.17).
d. niniejszy Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym „Miś” w Owadowie

II Cele i zadania punktu przedszkolnego
§ II
Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa
oświatowego, w szczególności:
1. Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka.
2. Zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
3. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
4. Współdziała z rodzicami/ prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję
doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
a. pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
b. udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,
c. uzgadnia wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunki i zakre

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie do 2017 r była  Partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.

Ze środków uzyskanych w ramach akcji 1% zakupiono:

w 2014r. – za kwotę 4 973zł: projektor krótkoogniskowy, ekran, stojak do map, uchwyt sufitowy, radioodtwarzacze i laptop.

w 2012r. – za kwotę 11 540zł: karuzelę, tablicę interaktywną z oprogramowaniem ze stojakiem, zestaw komputerowy.

w 2010r. – za kwotę 10 250zł: sprzęt komputerowy.

W 2009r.  – za kwotę 9968,11 zł: 5 zestawów komputerowych

w 2008r. – za kwotę 7 738,19zł: projektor multimedialny, ekran do projektora, notebook oraz pomoce naukowe.